Προσωπικά δεδομένα

Όροι προστασίας προσωπικών δεδοµένων (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006)

Χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Αύξω Συμβουλευτική τηρεί τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» αναφορικά με το αρχείο των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων - χρηστών του παρόντος ιστοχώρου, το οποίο τηρεί στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και το οποίο βεβαίως δεν περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Το αρχείο αυτό θα τηρείται από την Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία, την προώθηση, την ενημέρωση, την υποστήριξη, την εκτέλεση κάθε μορφής συνεργασίας της Αύξω Συμβουλευτικής και του agkaliaygeias.gr, με τους δικαιούχους, τους χρήστες και τους πελάτες.

Οι δικαιούχοι και οι χρήστες, ρητά και ανεπιφύλακτα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς τούτο στην Αύξω Συμβουλευτική και στο agkaliaygeias.gr.

Επίσης υπάρχουν δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται αυτόματα και διατηρούνται για χρήση στο agkaliaygeias.gr, στα πλαίσια των σχέσεων που απορρέουν από τη σύναψη διαφόρων συμβάσεων μεταξύ της Αύξω Συμβουλευτικής και των πελατών της (επιχειρήσεων, οργανισμών, σωματείων, συλλόγων, κ.α).

Η Αύξω Συμβουλευτική και οι συνεργάτες διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων του agkaliaygeias.gr είναι υπεύθυνοι για κάθε ζήτημα επεξεργασίας δεδομένων στην παρούσα φάση. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου και την προστασία δεδομένων, η Αύξω Συμβουλευτική δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργάζεται στο agkaliaygeias.gr με εξουσιοδότηση του δικαιούχου ή του χρήστη, οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό της και θα πάρει προφυλάξεις για την διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στοιχείων.

Η Αύξω Συμβουλευτική εφαρμόζει πολλαπλά μέτρα ασφάλειας για να μειώσει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως επίσης και της τυχαίας απώλειας ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Εφαρμόζουμε πολιτική ασφάλειας στους υπολογιστές μας, και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας, σχετικά με τα θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Μόνο στην περίπτωση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας η Αύξω Συμβουλευτική εξουσιοδοτεί τους συμβούλους της στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο agkaliaygeias.gr, εφόσον και οι ίδιοι έχουν δεσμευτεί για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Επιπλέον, ο εργοδότης σας και ορισμένοι συγκεκριμένοι, φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορεί να λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα σε ότι αφορά τα προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού και τα συστήματα παροχών και καλύψεων που σας παρέχει ο εργοδότης σας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να τα παρέχετε εσείς άμεσα ως μέλος ενός προγράμματος ή ενός σχεδίου, ή ο εργοδότης σας ή τρίτοι φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση των προγραμμάτων του εργοδότη σας. Έχετε την δυνατότητα παροχής στοιχείων ως επισκέπτης στον ιστοχώρο του agkaliaygeias.gr ή στην περίπτωση που εσείς επιλέγετε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή πληροφοριών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ερευνών απασχόλησης. Επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να τα λάβουμε μέσω των επιχειρήσεων που επιλέγουν να συμμετέχουν σε έρευνες.

Τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που λαμβάνουμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) Στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα σας όπως το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φύλλο, ημ. γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία εξαρτώμενων μελών, κ.λ.π

β) Στοιχεία απασχόλησης, όπως η ημερομηνία πρόσληψης, θέση απασχόλησης, μισθοδοτικές καταστάσεις, φορολογικές καταστάσεις, καταστάσεις απόδοσης και ημερομηνία αποχώρησης.

γ) Συμμετοχή σε προγράμματα παροχών και πληροφορίες κάλυψης, όπως τις παροχές σας, στοιχειά δικαιούχων, στοιχεία χρήσης, αποζημιώσεων και ημερομηνίες αποχωρήσεων.

Οποιαδήποτε πληροφορία, πρόσβαση ή μετάδοση του περιεχομένου υπόκεινται σε όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν για το σχέδιο της ομάδας υπό τη διοίκηση της ομάδας.

Δεσμευόμαστε ότι δεν θα διαθέσουμε μερικά ή ολικά τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα εκτός εάν επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο και δεν θα χρησιμοποιήσουμε, μεταφέρουμε, ή αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έξω από την Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr, εκτός αν λάβουμε την ανάλογη εξουσιοδότηση από εσάς, όπως απαιτείται από το νόμο.

Οι πρακτικές που αναφέρονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν την τωρινή πολιτική μας όσον αφορά τις πρακτικές προστασίας δεδομένων. Η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου και θα ενημερώνουν τους δικαιούχους και τους χρήστες σχετικά, αναθεωρώντας ή αναβαθμίζοντας τις πρακτικές αυτές έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες σας.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr. Κάθε δικαιούχος ή χρήστης που επισκέπτεται τον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr και κάνει χρήση αυτού, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει στοιχεία του που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά του, τη διεύθυνση του, το τηλέφωνό του, κ.λ.π. Η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr δεν απαιτούν από τον επισκέπτη τέτοιου είδους πληροφορίες και δεν χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνολογία για τη συλλογή τέτοιων στοιχείων. Παρέχετε η δυνατότητα στην Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr, μέσω των συστημάτων που χρησιμοποιούνται να πραγματοποιούν συλλογή στοιχείων τα οποία όμως δεν αφορούν στο άτομο αυτό καθεαυτό, αλλά αποτελούν στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης. Ενδεικτικά τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι το όνομα του browser που χρησιμοποιείται ή ο υπολογισμός του ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα με την μορφή αύξοντα αριθμού για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στον ιστοχώρο agkaliaygeias.gr. Τα στοιχεία αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δικές του εργασίες ή για την περαιτέρω προώθηση κάποιων διαφημιστικών ή άλλων ενεργειών του.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέσω του ιστοχώρου. Μέσω του ιστοχώρου agkaliaygeias.gr μπορεί να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα με διάφορους τρόπους όπως η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η φόρμα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η φόρμα επικοινωνίας, κ.λ.π, δίνοντας τη δυνατότητα στον δικαιούχο ή τον χρήστη, να επιλέγει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τον ιστοχώρο. Ο δικαιούχος ή ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του σε οποιαδήποτε φόρμα. Οι φόρμες συμπλήρωσης των στοιχείων αυτών μπορεί να περιέχουν θέση για καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως ονοματεπώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, καθώς και άλλα στοιχεία, όπως θέση στον εργασιακό χώρο και εταιρεία στην οποία εργάζεται ο ενδιαφερόμενος, κ.α. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά είναι υποχρεωτικά, ενώ ορισμένα άλλα όχι, στα πλαίσια περαιτέρω σεβασμού των προσωπικών στοιχείων του ατόμου.

Η Αύξω Συμβουλευτική και το agkaliaygeias.gr χρησιμοποιoύν αυτά τα στοιχεία μόνο για δική τους χρήση, για επικοινωνία με τον δικαιούχο ή τον χρήστη, για στατιστικούς λόγους, για αποστολή ενημερωτικού υλικού και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου.

Η Αύξω Συμβουλευτική δηλώνει ότι θα διαφυλάξει τα δικαιώματα του κάθε ενδιαφερόμενου και δεν θα επιτρέψει τη διαρροή των στοιχείων αυτών σε τρίτους, αλλά μπορεί περιστασιακά να τα χρησιμοποιήσει για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην αναγνώριση των ενδιαφερομένων ομάδων και των χαρακτηριστικών που έχει η κάθε ομάδα και μόνο στα πλαίσια εσωτερικής χρήσης.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@agkaliaygeias.gr.

Διορθώσεις

Η Αύξω Συμβουλευτική είναι δεσμευμένη να διατηρήσει με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι απόλυτα ακριβείς, σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε κατάλληλα τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Οποιαδήποτε διόρθωση η ακύρωση των προσωπικών δεδομένων είναι δυνατόν να γίνει, σύμφωνα με το νόμο, από τον  δικαιούχο ή τον χρήστη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@agkaliaygeias.gr. Στην περίπτωση που μόνο ο εργοδότης σας έχει την εξουσία να ενημερώσει ή να διορθώσει τις προσωπικές πληροφορίες σας, η Αύξω Συμβουλευτική θα διαβιβάσει το αίτημα σας στον εργοδότη σας.