ΟΦΕΛΗ

Τι κερδίζετε ως χρήστης:

 • Απολαμβάνετε τα οφέλη του εισιτηρίου υγείας χωρίς δεσμεύσεις καιεξαρτήσεις και προϋποθέσεις καθώς δεν υπάρχει συνδρομή, ηλικιακό όριο,ανώτατο όριο εξετάσεων ή κόστους αυτών αλλά ούτε και εξαιρέσεις στοείδος της εξέτασης ή στην προϋπάρχουσα πάθηση. Επίσης δε χρειάζεταιπαραπεμπτικό γιατρού.
 • Τις καλύτερες τιμές.
 • Άμεσο χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων.
 • Χρήση συμπληρωματικά ή ανεξάρτητα με το πρόγραμμα υγείας που τυχόνδιαθέτετε.
 • Αύξηση του ορίου κάλυψης των εξωνοσοκομειακών παροχών ομαδικήςασφάλισης.
 • Ηλεκτρονικό αρχείο εξετάσεων.
 • Απλοποίηση διαδικασιών στον τομέα της Υγείας.
 • Συμμετοχή δωρεάν και επί ίσοις όροις των μελών της οικογένειας σας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την καλύτερη αξιοποίηση και επιλογή τωνπρογραμμάτων υγείας που διαθέτετε.
 • Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης στη χρήση του (εφόσον ισχύουν οι όροι και οιπροϋποθέσεις για την χορήγηση του).

Τι κερδίζετε ως εταιρεία:

 • Αν το πρόγραμμα προορίζεται για τους εργαζόμενους σας, βελτιώνετε τιςσχέσεις σας μαζί τους και τους παρέχετε περισσότερα πλεονεκτήματα.Παράλληλα ελαχιστοποιείτε το χρόνο απουσίας τους από την εργασία καιαπλοποιείτε τις διαδικασίες. Τέλος, μειώνετε το λειτουργικός κόστος τωνομαδικών προγραμμάτων (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας υγείας) πουτυχόν ήδη έχετε.
 • Αν το πρόγραμμα προορίζεται για τους πελάτες σας, αποκτάτεανταγωνιστικότερα προϊοντικά πακέτα και έτσι μεγαλύτερο μερίδιο αγοράςενώ παράλληλα ενδυναμώνετε την εικόνα σας απέναντι στους καταναλωτές.
 • Επιπλέον οφέλη καθώς υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιάσουμε το δικό σας,συγκεκριμένο πρόγραμμα «Εισιτήριο Υγείας» με ειδικά προνόμια και παροχέςσύμφωνα με τις ανάγκες και στόχους σας.
 • Εξαιρετικό όφελος για την εταιρεία σας καθώς παρέχετε επιπλέον προνόμιαστους εργαζόμενους ή πελάτες σας με μηδενικό για εσάς κόστος.